Κοινωνικό Φαρμακείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί δομή κοινωνικής παρέμβασης  που στοχεύει στην εξασφάλιση της θεραπευτικής συνέχειας μέσα από την παροχή δωρεάν φαρμάκων, παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού σε συνανθρώπους μας με θέματα υγείας που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συνανθρώπους μας  που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή ή είναι μέλη ευπαθών ομάδων και χρήζουν άμεσης βοήθειας.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη στην δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου,
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο – την αντίστοιχη δημοτική αρχή διαμονής ή αντίγραφο λογαριασμού Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας,
  • Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Ωφελούμενοι του Κοινωνικό Φαρμακείο  είναι ανασφάλιστοι ή ασφαλισμένοι από την οικεία Δ.νση Κοινωνικής Πρόνοιας ( άστεγοι, άποροι, άνεργοι ).

Για την εύρυθμη λειτουργία του και επιτέλεση του σκοπού του το Κοινωνικό Φαρμακείο δέχεται δωρεές φαρμάκων κάθε είδους καθώς και υγεινομικό – παραφαρμακευτικό υλικό. Άλλωστε η λειτουργία του δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την στήριξη των συμπολιτών μας μέσα από την εθελοντική προσφορά φαρμάκων.