ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η εισαγωγή γίνεται απευθείας με το εξιτήριο του Κρατικού Νοσοκομείου ή ιδιωτικής νοσηλευτικής κλινικής ή έπειτα από πρόσφατη νοσηλεία έως 15 ημερών και για πάθηση που χρήζει άμεσης αποκατάστασης. Το ασθενοφόρο του Κέντρου παραλαμβάνει τον ασθενή και φροντίζει για την ασφαλή μεταφορά του προς και από το Κέντρο.

Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Πρόγραμμα Αποθεραπείας:

1) Γνωμάτευση Ιατρού – Διευθυντή Κλινικής, θεωρημένη από την διοικητική υπηρεσία και για το γνήσιο της υπογραφής του Διευθυντή και του Θεράποντα Ιατρού, στην οποία θα πρέπει να περιγράφεται με λεπτομέρεια:

α) το είδος της πάθησης,
β) η  βαρύτητα  της πάθησης  ή της βλάβης,
γ) οι συνέπειες και τα επακόλουθα τους,
δ) το είδος της αποκατάστασης & θεραπείας,
ε) πιθανή χρονική διάρκεια της αποκατάστασης, σύμφωνα με  το ενδεικνυόμενο χρόνο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
στ) το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

2) Εξιτήριο του Νοσοκομείου με αναγραφόμενο τον κωδικό της ασθένειας, λόγω της οποίας χρήζει εισαγωγής στο Κ.Α.Α.,
3) Φύλλο προ αξιολόγησης ασθενούς,
4) Βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένο,
5) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, σε φωτοτυπία,
6) Πόρισμα αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας στην περίπτωση Α.Ε.Ε.,
7) Εργαστηριακές εξετάσεις ( προαιρετικά ) και φαρμακευτική αγωγή που θα συνεχίζει μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο.

Γνωμάτευση

Φύλλο προαξιολόγησης