ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η διαδικασία της Αποκατάστασης γίνεται αντιληπτή ως συνέχεια των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου. Για τον λόγο αυτό γίνεται σύσταση διεπιστημονικής ομάδας Αποθεραπείας – Αποκατάστασης,  η οποία  απαρτίζεται από την ιατρική ομάδα (2 φυσίατροι, 1 ορθοπεδικός, 1 νευρολόγος-ψυχίατρος, 1 παθολόγος ), την ομάδα των φυσιοθεραπευτών (2 φυσιοθεραπευτές και μία βοηθός ) και την ομάδα των νοσηλευτών που παρέχει νοσηλευτική φροντίδα όλο το εικοσιτετράωρο. Στην ομάδα αποθεραπείας συμμετάσχουν επίσης  1 ψυχολόγος, 1 λογοθεραπεύτρια, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ιατρική ειδικότητα απαιτείται κατά περίπτωση.

Το άτομο που παρακολουθεί το πρόγραμμα αποκατάστασης έχει συγκεκριμένα πρόσωπα της ομάδας που απευθύνεται. Η ομάδα αποκατάστασης είναι το περιβάλλον στο οποίο  με την συμμετοχή του θεραπευομένου λαμβάνονται οι αποφάσεις  για κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται. Η καθημερινή, ουσιαστική επαφή και ενημέρωση του ατόμου και της οικογενείας, με την ομάδα αποκατάστασης διενεργείται από τον θεράποντα ιατρό και την προϊσταμένη νοσηλείας. Όλες οι συνακόλουθες θεραπευτικές πράξεις τεκμηριώνονται μέσα από την τήρηση του καθημερινού ημερολογίου αποκατάστασης. Στην εβδομαδιαία συνάντηση της ομάδας αποκατάστασης με την συμμετοχή  του ατόμου ή της οικογένειας του, επαναξιολογείται και σχεδιάζεται το πρόγραμμα αποκατάστασης, για το λόγο αυτό τίθενται σαφείς και εφικτοί άμεσοι, μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι στα προγράμματα που υλοποιούνται.