ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Ως πάροχος υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την έγκριση της  εισαγωγής απαιτείται μία συγκεκριμένη διαδικασία και  τα κάτωθι δικαιολογητικά :

 • Ιατρική Γνωμάτευση από Ιατρό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ειδικότητας αντίστοιχης με τα προβλήματα υγείας από τα οποία πάσχει ο ασθενής, στην οποία θα αναφέρονται τα χρόνια νοσήματα και ότι χρήζει ιδρυματικής περίθαλψης, για λόγους μη αυτοεξυπηρέτησης. Η Ιατρική Γνωμάτευση πρέπει να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του ιατρού, καθώς και από τον ελεγκτή Ιατρό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνική Λειτουργό δημόσιου φορέα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Αίτηση του ασθενή προς την Κοινωνική Λειτουργό Δημόσιου Φορέα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της περιοχής όπου κατοικεί ( Κέντρο Υγείας, Γενικό Νοσοκομείο, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμων, Προγραμμάτων Κατ’ οίκον Βοήθειας κ.λ.π. ).

Η Κοινωνική Λειτουργός υποβάλει στο τοπικό τμήμα  του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. :

 • Θεωρημένη Ιατρική Γνωμάτευση,
 • Βασικά στοιχεία του ασθενή από το Βιβλιάριο Υγείας, σε φωτοτυπία,
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας,
 • Βεβαίωση της Κοινωνικής Έρευνας,
 • Αίτηση του ασθενή,
 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό της Εφορίας του ασθενή.

Για την εισαγωγή στο Θεραπευτήριο, μετά την έγκριση απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Προσωπικά στοιχεία του ασθενή: Αστυνομική ταυτότητα, Α.Φ.Μ. και ΑΜΚΑ ασθενή, καθώς και Α.Φ.Μ. υπεύθυνου συγγενή – συνοδού.
 2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Οικογενειακής Κατάστασης.
 3. Βιβλιάριο υγείας θεωρημένο.
 4. Τα Δικαιολογητικά έγκρισης της εισαγωγής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 5. Ιατρικές εξετάσεις : Ακτινογραφία θώρακος, γενική αίματος, βιοχημικό έλεγχο, αντιγόνα ηπατίτιδας A, B & C, HbsAg & H.I.V. Οι Ιατρικές Εξετάσεις εκτιμώνται από την Επιστημονική Διευθύντρια του Θεραπευτηρίου και από την ομάδα της: Προϊσταμένη Νοσηλείας, Κοινωνική Λειτουργό και Φυσιοθεραπεύτρια και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις θα πραγματοποιείται η εισαγωγή του ατόμου στο Θεραπευτήριο.